Goed, volledig en tijdig aanvragen beperkt vertraging

Indien uit een Quickscan of Nader onderzoek blijkt dat er sprake is van verstoring van een leefgebiedsfunctie van strikt beschermde soorten flora en/of fauna kan sprake zijn van de noodzaak tot het aanvragen van een Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit. MOS- Ecologie kan u hierbij van dienst zijn om tijdig een gedegen aanvraag te realiseren zodat impact op planning zo klein mogelijk wordt gehouden. Houd bij een dergelijk procedure rekening met een proceduretijd van minimaal 8 weken!


MOS-Ecologie verzorgt een vergunningaanvraag van A tot Z met o.a. de volgende onderdelen:

  • Opstellen activiteitenplan met mitigerende en compenserende maatregelen die noodzakelijk zijn om aantasting van de betreffende leefgebiedsfunctie te voorkomen;
  • Indienen aanvraag en communicatie bevoegd gezag inclusief beantwoording aanvullende vragen;
  • Overleg bevoegd gezag t.b.v. voorbespreken van en/of verstrekken toelichting op de aanvraag.

Een veelvoorkomende soort bij vergunningaanvragen: de levendbarende hagedis.