Goed, volledig en tijdig aanvragen beperkt vertraging

Indien uit een Quickscan of Nader onderzoek blijkt dat er sprake is van verstoring van een leefgebiedsfunctie van strikt beschermde soorten flora en/of fauna kan sprake zijn van de noodzaak tot het aanvragen van ontheffing voor artikel 3.1, 3.5 of 3.10 van de Wet natuurbescherming. MOS- Ecologie kan u hierbij van dienst zijn om tijdig een gedegen aanvraag te realiseren zodat impact op planning zo klein mogelijk wordt gehouden. Houd bij een dergelijk procedure rekening met een proceduretijd van 13+7 weken!


MOS-Ecologie verzorgt een ontheffingsprocedure Wnb onderdeel soortenbescherming van A tot Z met o.a. de volgende onderdelen:

  • Opstellen activiteitenplan met mitigerende en compenserende maatregelen die noodzakelijk zijn om verstoring van de betreffende leefgebiedsfunctie te voorkomen;
  • Indienen aanvraag en communicatie bevoegd gezag inclusief beantwoording aanvullende vragen;
  • Overleg bevoegd gezag t.b.v. voorbespreken van en/of verstrekken toelichting op de aanvraag.

Een veelvoorkomende soort bij ontheffingsaanvragen: de levendbarende hagedis.