Meten is weten

Onderzoek naar soort(groep)en vindt plaats omdat we soms willen weten hoe het met bepaalde (lokale) populaties gaat. Is de soort überhaupt aanwezig en in welke aantallen en wat is de verspreiding? Vervolgens kan worden besloten om, indien noodzakelijk,  beheer- of inrichtingsmaatregelen te treffen wat bijdraagt aan het voorkomen van de betreffende soort.

In andere gevallen willen we juist meer weten over de ecologie van de soort. Hoe gedraagt het dier zich in het veld en wat is nu werkelijk van invloed op dat gedrag? Zo begrijpen we meer hoe een soort reageert op beheer en inrichting van onze leefomgeving en kunnen we daar in dat kader rekening mee houden.

Ook treffen we de laatste jaren volop (mitigerende en compenserende) maatregelen voor onze fauna. Werken deze maatregelen eigenlijk wel zoals we zouden willen? Monitoring van o.a. faunapassage leert ons veel over onze inspanningen waarbij we in vele gevallen de ruimte hebben om hier van te leren en te optimaliseren. Onderzoek en monitoring vindt daarmee in vele vormen plaats, afhankelijk van de onderzoeksvraag en de doelsoort.


MOS-Ecologie heeft ruime ervaring op het gebied van onderzoek en monitoring van fauna waaronder:

  • Uitvoeren en coördineren van veldinventarisatie en monitoring van kleine zoogdieren, dassen, boom- en steenmarter en bever;
  • Specialisme op het gebied van kleine marterachtigen wezel, hermelijn en bunzing.
  • Monitoring effectiviteit ecologische maatregelen (faunavoorzieningen);

Onderzoek naar de functionaliteit van faunapassages.