Een verborgen en complexe soortgroep 

De kleine marters wezel, hermelijn en bunzing zijn altijd onderbelicht geweest. Met name de ‘onzichtbaarheid’ en complexe ecologie maakt het dat deze soorten moeilijk zijn te onderzoeken. In vergelijking met vele andere martersoorten, zoals das, otter , steen- en boommarter,  is er daarom nauwelijks over geschreven. Uitgezonderd het ‘standaard’ werk van grondlegster Carolyn King en compagnon Roger Powell is  kennis en kunde op het gebied van deze soorten nochtans beperkt voorhanden.

Toch is er al vele jaren het idee onder biologen en ecologen, zowel in Nederland als daarbuiten, dat het niet zo goed gaat met deze soorten. We ‘zien’ ze niet zo veel meer als vroeger en hebben een ‘gut feeling’ dat er iets moet gaan gebeuren om ze duurzaam te behouden. Deze mogelijke achteruitgang wordt met name toegeschreven aan het verdwijnen van geschikt leefgebied, intensivering van het agrarisch landschap en habitat versnippering. Maar hoe ga je dit fatsoenlijk onderzoeken en onderbouwen als er nauwelijks ervaring is op dit gebied?

De reden waarom Jeroen Mos rond 2008 tezamen met een groep enthousiastelingen onderzoek naar kleine marters in Nederland in gang heeft gezet. Jeroen had reeds ‘wezel’ ervaring opgedaan  met een livetrapping-, zender- en sporenbuisonderzoek in Kielder Forest (VK) en Bialowieza (PL) en runde daarnaast een eigen wezelonderzoek op het Deelensche Veld (NP Hoge Veluwe). Mos ontwikkelde vanuit de Werkgroep Kleine Marterachtigen op basis van trial and error in 2012 de ‘Mostela’, een cameraval die voor het eerst in de geschiedenis effectief wezels op beeld vastlegde. Sinds 2017 vervult Jeroen de rol van secretaris/penningmeester binnen de Stichting Kleine Marters die zich inzet voor onderzoek naar en bescherming van deze fantastische soortgroep in Nederland en op internationaal vlak.

Onderzoek naar wezels in de praktijk: Mostela en sporenbuis.

Diverse provincie in Nederland hebben de afgelopen jaren wezel, hermelijn en bunzing van de vrijstellingslijst gehaald wat betekend dat bij een ruimtelijk ontwikkeling of activiteit het effect op deze soorten in beeld dient te worden gebracht en maatregelen noodzakelijk zijn om verstoring te voorkomen. Gezien de ontwikkeling in praktische ervaring maar ook lokale ecologische kennis met betrekking tot deze complexe soortgroep is dat niet zo eenvoudig en vergt dat een bepaalde mate van expertise.


Expertise: de sleutel tot realistische maatregelen en succesvolle bescherming

MOS-Ecologie kan uw project op basis van vele jaren aan praktische en veldervaring gedegen adviseren wanneer er raakvlakken aan de orde zijn met betrekking tot kleine marters.

Diensten en producten die MOS-Ecologie o.a. kan verzorgen omvatten:

  • Aanwezigheidsonderzoek door middel van de meest gangbare en effectieve onderzoekstechnieken (cameravallen met lokstations, Mostela’s, sporenbuizen, buiscamera’s);
  • Habitat geschiktheidsbeoordeling;
  • Effectenanalyse;
  • Uitwerken mitigatie en compensatiemaatregelen;
  • Inrichtingsplan ‘kleine marters’;
  • Meerjaren monitoring op basis van wetenschappelijk.

Onderzoek naar wezels in de praktijk: wezel in de buiscam.

Delen van kennis en ervaring leert ons meer over de complexere soorten.