Ecologie als meerwaarde voor een aanbieding

In aanbestedingen voor een ruimtelijke ontwikkelingen speelt flora en fauna de laatste tijd steeds vaker een meer prominente rol. Een activiteit of plan kan in meer of mindere mate impact hebben op de natuur en daarmee een raakvlak met wettelijke bepalingen (Omgevingswet) of ander landelijk of provinciaal beleid zoals het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Wanneer het aspect Ecologie in het tendertraject integraal wordt meegenomen, kan dit een meerwaarde oplevering voor de uiteindelijke aanbieding. Ecologie wordt zo geborgd in de planning en uitvoering waarmee risico’s worden beperkt en kan worden voorzien in de financiële middelen zodat na gunning noodzakelijke maatregelen eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast worden inschrijvers meer en meer uitgedaagd om een meerwaarde te bieden op het gebied van natuur en biodiversiteit. In de tenderfase kan dit als ontwerpopgave worden meegenomen zodat ‘natuurinclusieve’ maatregelen een + oplevert op de aanbieding.


Wat kan MOS-Ecologie voor u betekenen?

Voor de verschillende contractvormen (D&C, DBFM, BVP etc.) wordt op basis van een analyse op de tenderdocumenten een overzicht gemaakt van de raakvlakken van flora en fauna met planning en uitvoering. Zijn onderliggende contractstukken volledig? Hoe staat het met de natuurvergunningen en de te verwachten procedures? Is nadere informatie op te halen via de Nota van Inlichtingen? Gedurende het tendertraject wordt samen met OG gekeken op welke effectieve wijze kansen kunnen worden verzilverd en risico’s kunnen worden beheerst. Hierbij wordt input en advies geleverd voor de planning, het ontwerp, de uitvoering en de worden de noodzakelijke financiën in beeld gebracht voor de calculatie.

In een internationaal gezelschap op zoek naar kansen en ontwerpoplossingen bij de fictieve realisatie van een wegaanleg. Workshop, IENE Conferentie 2018.